1898-1999 / 2000-2015 / 2016-heden1999: Oprichting van een gesubsidieerd instituut dat de belangen van de archiefinstellingen centraal stelt. DIVA, Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen . Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, http://divakoepel.nl

20 JANUARI 1996: Het Gemeentearchief Amsterdam organiseert de Dag van het Familiearchief waar historici, bewaargevers en eigenaars van familiearchieven en belangstellenden elkaar ontmoeten. Er zijn zo'n honderd aanwezigen. Dr. R.M. Dekker van de Erasmus Universiteit van Rotterdam vertelt over de ontsluiting, uitgave en studie van egodocumenten. De voordracht van dr. L. Kooijmans van de universiteit van Amsterdam gaat over vriendschap en achttiende-eeuwse familiearchieven. Hij inventariseerde gegeven en ontvangen geschenken, diensten en gunsten uit dagboeken. De derde spreker iss de socioloog dr. C. Schmidt, van de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft inzage in het familiearchief van het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950. Tot slot vertelt de heer drs. S.A.C. Dudok van Heel, medewerker van het Amsterdams Gemeentearchief over de Amsterdamse regentenfamilies en hun archieven.

1995: Zorg voor het familiearchief: wenken voor de ordening, bewaring en bestemming van persoons- en familiearchieven, door E.P. de Booy, G.M.W. Ruitenberg, uitgeverij Fibula, 108 pagina's. Het is een actuele versie van "Zorg voor het Familiearchief" uit 1971.

1995: Artikel Ontsluiting van huis- en familiearchieven. Ervaringen in Oost-Nederland, verschijnt in het Nederlandsch archievenblad, Volume 99, Nummer 4. lees verder

1995 Het juiste aantal particuliere archieven en bibliotheken dat gedurende de oorlogsjaren in beslag genomen werd en waarvan vooral de joodse gemeenschap het slachtoffer werd, is onbekend. Lees Verdwenen Archieven En Bibliotheken: De Verrichtingen Van de Einsatzstab Rosenberg Gedurende de Tweede Wereldoorlog van Peter Manasse (NBD Biblion Publishers) GoogleBooks lees verder

20 DECEMBER 1994: Lambert Giebels, de biograaf van L.J.M. Beel eist inzage in particuliere archieven van voormalige overheidsfunctionarissen P.S. Gerbrandy, C.L.W. Fock en Louis Einthoven i.v.m. inzage in het rapport Beel dat handelt over de Greet Hofmansaffaire. Op particuliere archieven zijn bij overdracht beperkingen op de openbaarheid gesteld. zie Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk, door Barbara Johanna Meiboom (2006) lees verder

1993: Oprichting van het Netwerk voor categoriale archiefbeherende instellingen CANNet. Secretariaat: International Institute of Social History, Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam URL: http://www.iisg.nl/~cannet/ lees verder

27-12-1994 Stichting Archivariaat Bentinck - Schoonheten is opgericht. Haar primaire doelstelling is het inrichten van een archiefruimte ten behoeve van het in haar eigendom zijnde huisarchief van het huis Schoonheten ruim verwezenlijkt door op het Landgoed Schoonheten een zelfstandige entiteit te creeren. Niet alleen een ruimte met klimaatbeheersing voor het archief, maar ook een bestuurskamer en studieruimte, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. lees verder

1992: H. J. A. H. G. Metselaars redigeert -Particuliere archieven in Nederland-, uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum. Het boek verschijnt als deel 14 in de serie van overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. lees verder

jaren '80 en '90: Jan. C. A. Blom inventariseert bedrijfsarchieven, enkele artikelen van zijn hand over dit onderwerp zijn online terug te lezen lees verder

1988: In het boek van F.C.J. Ketelaar -Voor burger en bestuur: twintig jaar Nederlands archiefwezen 1968 tot 1988- (Uitgeverij Verloren 1988) staat een hoofdstuk geschreven door C.O.A. Schimmelpennick van der Oye over Particuliere Archieven bij de Overheid. lees verder

1983-1986: Rudolf Dekker (Erasmus Universiteit Rotterdam) Yvonne Scherf en Ruud Lindeman maken een inventarisatie van egodocumenten, ze bezoeken musea, bibliotheken en archiefinstellingen in Nederland en er komt een lijst van de hier bewaarde egodocumenten uit de periode 1500-1800 lees verder

1983: H. Bordewijk en P. J. Horsman publiceren "Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven", deze handleiding is uitgegeven door de Rijksarchiefschool in Den Haag. lees verder

21 SEPTEMBER 1982: De Rijksarchiefschool organiseert een studiedag over de inventarisatie van familie- en huisarchieven. Tijdens deze dag verzorgen drs. G. M. W. Ruitenberg (Centraal Register van Particuliere Archieven) en mr. P. Brood (Rijksarchief in Drenthe) de inleidingen. lees verder

1977: De aanwinstenlijsten van archiefbeherende instellingen breiden zich uit met archivalia van bedrijven, verenigingen en kerkelijke instellingen. De naam CRF wordt gewijzigd in Centraal Register voor Particuliere Archieven (CRPA)

1975: "The Archival Edge" is een toonaangevend artikel van F. Gerald Ham dat in "The American Archivist" verschijnt waarin hij archivarissen oproept: step outside the mainstream, get a liminal perspective from the edge in order to get a better sense of what is important and needs to be preserved. lees verder

1971: Drs. E.P. de Booy, hoofd van het Centraal Register van Particuliere Archieven schrijft "Zorg voor het familiearchief". (48 blz.) Uitgeverij Fibula van Dishoeck, Bussum.

JULI 1964: oprichting van het Centraal Register van Familiearchieven (CRF). Initiatiefnemers zijn het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 'De Nederlandsche Leeuw', het Centraal Bureau voor Genealogie en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
Het CRF wordt uit oogpunt van continuiteit organisatorisch ondergebracht bij het Algemeen Rijksarchief (later Nationaal Archief) Chartermeester Engelien de Booy treedt aan als hoofd van het CRF. Het bureau heeft als taak het opsporen en registreren van historisch waardevolle particuliere archieven. Het gaat om archieven in particulier bezit/beheer en om particuliere archieven berustend bij archiefbeherende instellingen. Registratie is op basis van vrijwilligheid.

Het tijdvak 1919-1945 is in het algemeen voor het Nederlands archiefwezen niet voorspoedig geweest. Bezuinigingsmaatregelen in de jaren 1922-1924, de crisisperiode van 1930 en volgende jaren, de Tweede Wereldoorlog hebben de ontplooiing van het archiefwezen in ons land niet slechts afgeremd maar schenen vaak zelfs in de richting van afbraak te gaan. Dat geldt ook voor familiearchieven in Rijksbezit. lees verder

1920: De Tweede druk van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven is uit. Het is ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland en geschreven door de heren S. Muller, J. A. Feith en R. Fruin 1920 lees verder

1919: Volgens het Koninklijk besluit van 2 September 1919 (Stbl. nr. 552) heeft de staat de bevoegdheid de in zijn bezit gekomen familiearchieven daar te plaatsen, waar zij behooren "en geene familie, die haar archieven afstaat, kan beletten, dat zij van de eene Rijksarchiefbewaarplaats naar de andere worden overgebracht". lees verder

1914: In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog verdwenen veel bedrijfsarchieven of ze dreigden te verdwijnen. Dat zou het onderzoek naar de economische geschiedenis zeer bemoeilijken. Om dat te voorkomen werd op advies van de commissie-Posthumus het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief NEHA opgericht. De oprichting ervan betekende een stimulans voor de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis. Professor N. W. Posthumus werd er directeur-secretaris. lees verder

23 NOVEMBER 1902: Romanschrijfster Louise Stratenus houdt in een artikel in De Groene Amsterdammer een pleidooi voor het bewaren van familiealbums, brieven en herinneringen. Ze schrijft: familiearchieven, het woord klinkt wel wat heel deftig, waar ik slechts eene eenvoudige verzameling van familieherinneringen op het oog heb." lees verder

1899: Het Koninklijk Huisarchief komt tot stand tijdens het regentschap van Koningin Emma. Hierdoor is het mogelijk om de archieven, de bibliotheek en historische collecties centraal te beheren. Het archief is tussen 1896 en 1899 gebouwd in neoclassicistische stijl en ligt in de tuin van het Paleis Noordeinde, tussen de Koninklijke Stallen en het Paleis. lees verder

1898: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin schreven in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. Het is de eerste codificatie van de archiefwetenschap. Het bevat een standaardmethode voor het inventariseren van archieven waarbij het herkomstbeginsel erg belangrijk is. Daaraan gekoppeld is het respect voor de oude orde waarin documenten zijn aangetroffen. De Handleiding bestaat uit 100 paragrafen en werd dan ook wel -de honderd regels- genoemd. lees verder

1898: "Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functien, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....."

1891: oprichting Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, de KVAN stelt zich ten doel de belangen van het archiefwezen te behartigen. lees verder