1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2017 / 2018-20192016: Er is een nieuwe uitgave van het egodocumenten repertorium samengesteld door Ruud Lindeman en Yvonne Scherf met een inleiding van Arianne Baggerman en Rudolf Dekker. Dit repertorium bevat een zo volledig mogelijk overzicht van autobiografieën, memoires en dagboeken geschreven door Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Het repertorium kwam tot stand door een landelijk inventarisatieproject, waarbij alle bibliotheken en archieven werden bezocht. Zowel gedrukte egodocumenten als in handschrift overgeleverde teksten zijn opgenomen. Van alle egodocumenten is de inhoud beknopt beschreven. Ook zijn verwijzingen naar tekstedities en literatuur over de teksten opgenomen. De beschrijvingen worden voorafgegaan door een korte biografie van de auteur. lees verder

15-11-2016: Het Stadsarchief heeft dit jaar een handleiding digitale archieven opgesteld om archiefvormers van verenigingen, stichtingen, bedrijven, privépersonen en families te adviseren. Door goed beheer van lopende digitale archief kan men een duurzaam archief van cultuurhistorische waarde vormen dat eventueel op termijn naar het Stadsarchief kan worden overgebracht. lees verder

2016: Het Amsterdamse Stadsarchief heeft drie digitaal geboren particuliere archieven in haar collectie opgenomen. Het gaat om ImagineIC, ClubTrouw en Migrantentelevisie Nederland.

4-11-2016: Het project "Particuliere Archieven Nederland op de kaart" (Archief2020) signaleert n.a.v. de Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 (rapport maart 2016 Nationaal Archief) twaalf domeinen: Gezondheid - Welzijn - Wonen - Recht - Verkeer en vervoer - Werk en inkomen - Cultuur, leefstijl en mentaliteit - Natuur en milieu - Veiligheid - Economie - Onderwijs en wetenschap - Politiek en openbaar bestuur
Daarbij wordt er met zg. hotspots en actoren gewerkt zodat er door de diverse archiefinstellingen in Nederland gezamelijk aan een evenwichtige collectieopbouw en acquisitie beleid gewerkt kan worden. De Actorenlijst met een destillaat uit de Trendanalyse geeft aan waar het allemaal om draait. lees verder

2016: Het Nationaal Archief bouwt in opdracht van het ministerie van OCW een elektronisch depot voor het Rijk. Begin 2016 zijn RHC's in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Utrecht al aangesloten op het e-Depot. Het Nationaal Archief levert hierbij ondersteuning. In het e-Depot komt informatie terecht van de ministeries en organisaties binnen de (Rijks)overheid die landelijk opereren. Alle elf de Regionale Historische Centra kunnen hun archieven in hetzelfde e-Depot plaatsen. De RHC's beheren ook het archief van aangesloten gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en particulieren in hun provincie. lees verder

Oktober 2016: Het Nederlands Fotomuseum beheert het archief van Fotograaf Kors van Bennekom (1933-2016). Het bevat duizenden prints en 700 duizend negatieven. Het hart van het archief wordt gevormd door 75 ordners in een stalen kast: de verzameling familiefoto's. Van Bennekom wilde de geborgenheid van zijn familie vastleggen. De familiefoto's die hij vanaf 1953 maakte geven een unieke inkijk in het leven van een Nederlands gezin over een periode van meer dan vijftig jaar. lees verder

30-5-2016: Esmeralda Tijhoff schrijft in haar blog een kleine ,b>dankbetuiging aan de mensen die brieven bewaren en archiveren, met een prachtig voorbeeld van Romé Boissevain-Kalff uit 1944. “Bij het schrijven van een biografie over de levens van een vrouw word je sterk teruggeworpen op de familiearchieven. En zelfs deze archieven hebben de neiging enkel stukken te bewaren van ‘belangrijke’ mensen (= mannen).” lees verder

22-4-2016: Opening van de nieuwe kasteeltuin van Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg. Het ontwerp van de tuin is geïnspireerd op een kaart uit 1727, afkomstig uit het familiearchief, toen het complex van Huis Bergh, inclusief tuin, werd vastgelegd door cartograaf Theodor Bucker. Met de nieuwe inrichting is de nauwe relatie tussen tuin en kasteel weer zichtbaar. De tuin is aan de collectie toegevoegd en daarmee voor de toekomst veilig gesteld. Het in de twaalfde eeuw gebouwde slot kende mooie en minder mooie tuinperiodes. De afgelopen jaren lagen er volkstuintjes. Tuinarchitect Peter Verhoeff van de Stichting in Arcadië maakte geen exacte kopie van de kaart van 1727, maar een onderhoudsvriendelijke tuin met een fruitboomgaard en een siertuin. Al in 1461 werd er melding gemaakt van de tuin van Huis Bergh in een document in het familiearchief en daaraan dankt de tuin de naam 'De oudste tuin van Nederland.' lees verder

6-4-2016: Het Platform Particuliere Archieven organiseert in samenwerking met de projectgroep Particuliere Archieven op de Kaart een PPA-bijeenkomst om archivarissen en documentalisten te informeren over en te betrekken bij het lopende project. De projectgroep wil graag met eenieder die te maken heeft met acquisitie en bewaring van particuliere archieven in gesprek: welke archieven zouden er moeten worden geworven om een bijdrage te leveren aan een goede en verantwoorde 'Collectie Nederland'. Het project 'Particuliere Archieven op de Kaart' is een initiatief van een twaalftal collega's van grote bewaarplaatsen lees verder

23-3-2016: Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd in het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede de inventaris van het Familiearchief De Wijkerslooth de Weerdesteyn gepresenteerd door het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Het RHC heeft zeven familiearchieven, waarvan deze de grootste en de oudste is. In oktober 2012 kregen zij dit familiearchief in bruikleen en de taak om het toegankelijk en hanteerbaar te maken. Voor de familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn is dit een ontlasting en een zorg minder. Het vroegste document stamt uit 1418 en gaat over de visserij in de haven van Edam. Tevens dook er een spannende hutkoffer op met 19e eeuws archiefmateriaal. Anderhalf jaar lang heeft inventarisator Ad van Bemmel stug doorgewerkt om de documenten uit te zoeken en te beschrijven. lees verder

21-3-2016: Archiefbank.be publiceert een folder met tips voor het identificeren van het erfgoed en het opmaken van een titel. Aan de hand van vragen determineer je of je te maken hebt met een archief of een collectie. Het beschrijven van erfgoed begint bij de identificatie van het geheel. Gaat het om een archief of een collectie? Van wie en waarover? Vaak spreekt dat voor zich, maar soms is het niet direct duidelijk. lees verder

18 maart 2016: In het oude stadhuis in Wijk bij Duurstede wordt de inventaris van het Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn gepresenteerd. Het archief werd bewaard op kasteel Weerdesteyn in Langbroek. Ad van Bemmel maakte de inventaris in anderhalf jaar tijd inventaris van het acht meter lange archief. Het archief is eind 2012 door de heer R.J. de Wijkerslooth in langdurige bruikleen gegeven aan het Rijks Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Voorjaar 2015 volgde nog een grote 19de-eeuwse aanvulling in een hutkoffer uit Brussel. Beeldmateriaal van het Archief Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1920) is door fotograaf Winfried Leeman online gezet. lees verder

10-3-2016: Mevrouw Beintema-Dubbeldam heeft het familiearchief van haar overleden man aan de gemeente Kollum geschonken. Het archief is van de vooraanstaande boerenfamilie Beintema uit Westergeest. Het gaat om een verzameling van onder andere koopakten, huurcontracten en genealogische gegevens. De documenten zijn afkomstig uit de achttiende tot en met de twintigste eeuw. lees verder

11-2-2016: Het project Particuliere Archieven Nederland op de kaart (Archief2020) begint met het maken van een plan van aanpak en zal met een situatieschets laten zien hoe er met particuliere archieven in Nederland vanaf de oprichting van het Nederlands Economisch Historisch Archief is omgegaan. Hiermee wordt de tweedeling tussen overheidsarchief en niet- overheidsarchief in een breder perspectief geplaatst. De positie van particuliere archieven wordt nog steeds bediscussieerd. lees verder

4-1-2016: Het stadsarchief in Amsterdam heeft het Archief van familie Glerum ontsloten. Het bevat een schat aan unieke documenten over een van Amsterdams grootste kunstverzamelaars. Dit familiearchief werd in 2011 overgedragen aan de tweede zoon van Pieter Jan, Huub Glerum. Hij heeft het geordend en in 2013-2014 overgebracht naar het Stadsarchief. Delen van de collectie waren al eerder ondergebracht bij het Meertens Instituut, EYE en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, al naar gelang de aard en inhoud van het materiaal. lees verder

Januari 2016: Na twee jaar is de stichting Familiearchieven Beheer i.o. tot de conclusie gekomen dat er op korte termijn onvoldoende mogelijkheden zijn om een depot voor familiearchieven van de grond te krijgen. Daarmee is de werkgroep ontbonden. Over het algemeen wordt het initiatief door vele mensen en organisaties toegejuicht, maar er bestaat nog geen daadwerkelijke ondersteuning in de uitvoering. Wie weet komt op een later tijdstip dit initiatief weer boven drijven, want het verloren gaan van belangrijk cultureel erfgoed wil toch niemand. lees verder
"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2016