1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 /Februari 2020: In het e-book Archiving People. A Social History of Dutch Archives beschrijft Em. prof. Eric Ketelaar de geschiedenis van het archief en archivering in Nederland. De publicatie is uitgegeven door Stichting Archiefpublicaties en gratis te downloaden (302 blz). Ontdek "past archiving practices, and find an answer to the question: what did archiving people do in the Netherlands and why did they do it in different domains". e-book

24-1-2020: Kleinzoons van oud-burgemeester Jan Hazenberg schenken het persoonlijke archief van hun grootvader aan het Gemeentearchief Veenendaal. Archiefmedewerker Janneke van den Berg in de Gelderlander: "we krijgen wel vaker wat archiefdozen van mensen overhandigd, maar dat gaat meestal om 1 - 2 dozen. Dit bleken 26 dozen met oude documenten, daar stonden we wel even van te kijken." Het archief bestaat uit persoonlijke stukken, dagboeken, foto's en correspondentie met materiaal uit de periode dat hij burgemeester was. Veenendaal groeide van dorp naar industriestad. Het gemeentearchief zal de komende maanden geordend en opgeslagen worden. Het zal geinventariseerd moeten worden.

2-1-2020: Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Net als voorgaande jaren worden er in het nieuwe jaar duizenden archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te zien waren, of alleen onder voorwaarden. lees verder

30-9-2019 Een door de Raad voor Cultuur ingestelde onafhankelijke commissie, onder leiding van oud-minister Alexander Pechtold, stelt dat de bescherming van cultureel erfgoed in Nederland verbeteren moet: het kabinet doet veel te weinig om het erfgoed te beschermen. Aanleiding was de verkoop van een Rubens-tekening van prinses Christina naar het buitenland. Het begrip Erfgoed moet je niet te smal definieeren, aldus Pechtold in een interview op de radio, het gaat niet alleen om kunstuitingen, maar ook om design of manuscripten. De adviescommissie onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat zijn. De bevindingen staan in het adviesrapport “Van terughoudend naar betrokken”. Het is een bruikbaar advies om het effect van de Erfgoedwet voor cultuurgoederen en verzamelingen in particulier bezit te versterken, zonder dat daar al te grote wetsaanpassingen voor nodig zijn. lees verder

3 September 2019: Het Rijksarchief en de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de KU Leuven organiseren in Heverlee (in het kader van van het TEMAS-project, Thesaurus of Early Modern Archival Sources) een workshop over vroegmoderne familiearchieven. Hoe staan livres de raison, huishoudjournalen, wapenboeken, dagboeken en andere bronnen in relatie met de handelingen, activiteiten en sociale status van de families die ze vormden? Welke incentives en noden vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe documenttypes? En hoe werden familiearchieven beheerd in de vroegmoderne periode? De workshop wordt ingeleid door em. prof. Eric Ketelaar (Universiteit van Amsterdam). lees verder

Juni 2019: Schrijven met de hand wordt als cultureel immaterieel erfgoed aangemerkt. Handgeschreven boodschappenlijstjes, briefjes op de keukentafel, dictees, een mooie ansichtkaart of brief, ze bestaan nog wel, maar er wordt steeds minder geschreven. Het platform Handschriftontwikkeling staat op onderwijsbeurzen en ze bieden lespakketten en programma's aan om schrijven op school te verbeteren. Ze zet zich al drie jaar in om het handschrift op de erfgoedlijst te krijgen. Volgens het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is de bijschrijving géén erkenning. Wel een onderkenning dat het zorg behoeft en dat een gemeenschap zich daarvoor wil inzetten. lees verder

Juni 2019: Tijdens de Algemene Kunst- en Antiek Veiling in het Haagse Venduehuis is onlangst LOT 4053 voor 2600 euro verkocht. Het betreft een koffertje met papieren, waaronder diverse koninklijke menu- en uitnodigingskaarten (periode 1930-1990) uit het familiearchief van een oud adjudant van Prins Bernhard. lees verder

7 mei 2019: In Utrecht worden de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject Kasboekje van Nederland van de Universiteit Utrecht gepresenteerd. De financiële geschiedenis van Nederlanders gaat niet alleen over banken en verzekeraars, maar ook over hoe huishoudens en ondernemingen in het dagelijkse leven omgaan met geld. Met bijzondere vondsten en nieuwe inzichten levert het onderzoek een schat aan informatie over hoe Nederlanders omgaan met geld. lees verder

26-04-2019: Nederlands industrieel Petrus Regout (1801-1878) richtte in Maastricht de kristal- en aardewerkfabriek P. Regout & Co op, die veel later bekend raakte als Sphinx. Er is een familiestichting wordt geleid door voorzitter John (64) en archivaris Clemens (65). Het regionaal Historisch Centrum Limburg beheert een deel van het familiearchief (2,5 meter) en allerlei voorwerpen zijn verdeeld onder familieleden (juridisch eigendom stichting). Clemens: „We hebben daarnaast op onze familiesite een virtueel museum in de vorm van kasteel Vaeshartelt dat tot het eind van de jaren vijftig in de vorige eeuw bezit van onze familie was. De vijf digitale zalen tonen elk de historie van een van onze takken. Trouwens, misschien moeten we de stichting toch maar een extra taak geven: familiepromotie.” lees verder

19-20 oktober 2018: Mirjam Nieboer, Monica Soeting en Nina Wijsbek van het Nederlands Dagboekarchief en Kristina Racina en Eva Barrbisch van het Expatriate Archive Centre nemen deel aan de tweede EDAC-meeting in Wenen. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst zijn er presentaties over de collecties en archieven van de deelnemers en staat de discussie What is a diary op de agenda. lees verder

10-7-2018 Carla van Beers geeft een handleiding voor het maken van een familiearchief uit. Het boekje biedt uitkomst voor iedereen die thuis een archief wil ordenen, verpakken en ontsluiten. Aan de hand van zeven stappen krijg je een helder en beknopt overzicht van de aanpak. Geillustreerd met voorbeelden, 47 bladzijdes. lees verder

25-5-2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze Europese verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De archief-en informatiesector krijgt met veranderingen te maken. Vele vragen komen bij het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN binnen: Hoe verhouden de Archiefwet, de AVG en de Uitvoeringswet zich tot elkaar; Hoe geef je praktisch invulling aan de verplichting om een verwerkingsregister aan te leggen als het gaat om verwerkingen in het kader van het archiefwettelijk beheer; Waar moet je in het kader van de AVG op letten bij de verwerving van particuliere archieven; Ontkomen we aan pseudonimisering en anonimisering; Mag je offline meer dan online qua beschikbaarstelling van (bijzondere) persoonsgegevens? lees verder

Mei 2018: Marijke Brekelmans draagt het familiearchief en het persoonlijke onderzoeksarchief van haar vader Frans Brekelmans (1917-2012) over aan Stadsarchief Breda. Brekelmans was van 1957 tot en met 1982 gemeentearchivaris van Breda en had na zijn pensionering zijn zakelijk archief daar al grotendeels ondergebracht. De afgelopen vijf jaar is in overleg met dochter Marijke de rest geinventariseerd. Hij documenteerde werkelijk alles in zijn leven. Het is uniek materiaal, zegt Archivaris Wim Mastenbroek. lees verder

Maart 2018: Het Nederlands Dagboekarchief ontvangt schenking van 41 reisjournalen van Emma Beer-Sieburgh. lees verder

21-2-2018: Postzegelverzamelaar Wim Promper (65) uit Mierlo schenkt brief aan Museum Helmond. Enkele jaren geleden kocht hij deze op veilingwebsite Ebay, vanwege de bijzondere poststempel "126 Helmont". In de Franse Tijd was dat het departementsnummer. De brief uit 1811 is geschreven door Carel Frederik Wesselman. Promper zegt dat de brief heel goed in de permanente kasteelexpositie past, hierin speelt de familie Wesselman een prominente rol. Het familiearchief van de Wesselmannen bevindt zich overigens bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. lees verder

6-2-2018: Het Nationaal Archief in Den Haag ontvangt het omvangrijke archief van stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht op West-Java. Het gaat om 2593 archiefstukken en veertien boeken en artikelen. Hella Haasse baseerde haar bekende roman "Heren van de Thee" uit 1992 op correspondentie uit dit archief. Het archief geeft veel informatie over thee- en kina-ondernemingen en laat zien waarom families tussen 1840 en 1960 zich vestigden in Nederlands-Indië. lees verder

2-1-2018: het Nationaal Archief maakt ieder jaar op "Openbaarheidsdag" opnieuw archieven openbaar die lange tijd gesloten zijn gebleven. Tijdens deze dag verbreekt de algemene rijksarchivaris, Marens Engelhard, de zegels van tot nu toe geheime correspondentie. lees verder
"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2018-2020