1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-201915 NOVEMBER 2012: Het Platform Particuliere Archieven vraagt zich af wat er van het rapport Gewaardeerd Verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven terecht is gekomen. Gaan overheidsarchieven nu meer particuliere archieven bewaren? >>>

26 SEPTEMBER 2012: Tijdens de genealogische en heraldische publieksmanifestatie Het Famillement wordt het familiearchief Nève 1543-1953 overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). De aanwinst van dit omvangrijke archief met documenten uit de Euroregio is uniek te noemen. Regina M. Nève – Sprenger werkt nog aan de afronding van de inventaris van het archief. >>>

3 AUGUSTUS 2012: The group private archives bij de zomerschool van ARCHIDIS (The Archives and Records Challenges in the Digital Information Society) bespreekt de verantwoordelijkheid van de informatie professionals "Private archives constitute an essential vital portion of our social memory. That’s why we have to commit to giving the same consideration to the appraisal of these materials as we do the appraisal of our public records." >>>

3 AUGUSTUS 2012: Public Superiority to Private? is de titel van de lezing van Susanne Neugebauer tijdens the Summer School ARCHIDIS IP Appraisal and Social Memory in Marburg, Duitsland. "Based on a qualitative research in 2006 you can say that 20% of all archives in public record offices of our country consists of private archives. Archivists of Public Records Offices have to guarantee durable accessibility to these private files given by well structured finding aids or metadata. But of course: this is the legal text and not the reality. There is no legal based duty to accept private archives anyway. " >>>

19 JUNI 2012: Caroline de Hart studeert af aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Informatie en Media / Archivistiek B met een studie over acquisitie, acquisitieprofielen en acquisitieplannen: Een kwestie van kiezen. Acquisitieplannen en profielen in het Nederlandse Archiefwezen. "Vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving of tijd- en geldgebrek vindt acquisitie van particuliere archieven bij veel archiefdiensten voornamelijk passief plaats. Dat wil zeggen dat eigenaars van archieven op eigen initiatief, vaak onaangekondigd, hun archieven ter schenking aanbieden. Wanneer de archiefdienst geen beleid heeft op dit gebied hangt de beslissing over het al dan niet opnemen van het archief af van de opvatting die de archivaris op dat moment van het archief heeft. De keuze is daardoor vrij subjectief en wordt niet onderbouwd door vooraf vastgestelde schriftelijke criteria." >>>

18 JUNI 2012: Modekern verzamelt, ontsluit, onderzoekt en presenteert de papieren archieven van Nederlandse modeontwerpers van internationale betekenis met het doel de kennis over de moderne Nederlandse modegeschiedenis te vergroten en verder te ontwikkelen. De schetsen, de gebruikte technieken om de kledingstukken te maken, presentatieboeken, uitnodigingen en ander publiciteitsmateriaal worden (digitaal) ontsloten. >>>

12 JUNI 2012: Archievenblad online, eindelijk is het zo ver! Het Archievenblad is online te raadplegen. Met Pictura Krantenviewer is het vakblad van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen ontsloten voor een breed publiek. De jaargangen van 1892-1918 en het jaar 1950 zijn nu eenvoudig doorzoekbaar. >>>

2005 - JULY 2012 Promovendus MA P.J. van Garderen onderzoekt de integratie van publieke en particuliere archieven met behulp van informatietechnologie: analyzing the best practices and enabling technologies that can be used to improve the online access system of archival institutions / manage personal and family archival collections / integrate technology into public and private archival collections (Universiteit van Amsterdam) Promotor is Prof. dr. F.C.J. Ketelaar. >>>

7 JUNI 2012: SPORTARCHIEVEN BUITEN SPEL Zijn er archiefdiensten met een heus sportarchieven acquisitiebeleid? In dit Olympische jaar vraagt het Platform zich af of sportarchieven eigenlijk wel bewaard worden. De bijeenkomst vindt plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. >>>

APRIL 2012: Choreograaf en danser Rudi van Dantzig heeft zijn archief nagelaten aan het Theater Instituut Nederland (TIN). Persoonlijke documenten, zoals correspondenties, privéfoto’s, kindertekeningen, plakboeken en audio- en video-opnamen maken deel uit van het archief. >>>

17-2-2012: Graficus Thomas Posthuma heeft zijn archief en dat van zijn vader Thom, tesamen meer dan 40 dozen met tekeningen en ontwerpen overgedragen aan het gemeentearchief van Weesp. Deze overdracht is vastgelegd op film en via youtube te bekijken. >>>

1-2-2012: Tessa Free begint, in het kader van de masteropleiding Archiefwetenschap, aan een stageperiode van 5 maanden. bij het Regionaal Archief Alkmaar. Gedurende deze tijd doet zij onderzoek naar het archiveringssysteem en de toegankelijkheid van familiearchief De Lange. >>>

JANUARI 2012: Overzicht van archiefbescheiden die per 1 januari 2012 in het Nationaal Archief volledig openbaar zijn geworden. Familiearchief Heldring, B.C. de Jonge, D. U. Stikker, J. A. van Hamel, A. M. Joekes, H. W. Tilanus, M. A. M. Klompe, H.A. Korthals, B. Roep, Ph. A. N. Houwing, W. P. Berghuis, E. Hijmans, familie De Meester, G. M. V. van Aardenne,J. P. van der Reijden, Ch. A. van der Klaauw >>>

JANUARI 2012: Het Amsterdams Stadsarchief heeft in 2011 weer een aantal nieuwe familiearchieven verworven, waaronder het archief van de familie Kransberg over de periode 1891-1977. Het bevat onder meer interessante documenten betreffende de tamelijk onbekende Vereeniging voor Amsterdamsche Slagers Zonen. Andere nieuwe inventarissen van familiearchieven zijn die van Hasselaar, Kuiper, van Renterghem, van Orsoy-Haasbaart, van Lennep en familie van Bruijningh. >>>"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2012