1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-201916 DECEMBER 2011: Op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 gepubliceerd. >>>

23 NOVEMBER 2011: Vrijwilligersproject rondom de gekaapte brieven is gestart met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het project stelt zich ten doel de Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw, die in The National Archives in Londen bewaard worden te onsluiten en te transcriberen. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden of informatie aanvragen bij Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut. Van 1 december tot 1 maart 2012 worden er bij de 10.000 beschikbare afbeeldingen metadata ingevoerd, zodat het materiaal zo snel mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek ontsloten kan worden. De tweede fase loopt van 1 maart 2012 tot 1 november 2012. >>>

NOVEMBER 2011: De biografie is een genre dat de afgelopen jaren sterk in populariteit is gestegen, dat is ook te zien aan het aantal biografien dat als dissertatie verschijnt. Toen het Biografie Instituut van de Rijks Universiteit Groningen in het bezit kwam van het omvangrijke familiearchief van de familie Van Calker-Clemens Schröner (1818 – 2005) wilden zij graag dat de stukken openbaar zou worden. Het familiearchief is van lokaal en internationaal belang. De aard van de stukken is veelzijdig te noemen. Het betreft documenten uit de muziekwereld, filosofische stukken, informatie over de geschiedenis van de universiteit, brieven, familiealbums, gedichten en nog veel meer. Bijzonder is ook de collectie glasnegatieven en stereo fotografie. Ondanks de belangstelling van andere archiefdiensten heeft Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut er voor gekozen om alles in zijn geheel over te dragen aan de Groninger Archieven. De afspraak is dat zij het stukje bij beetje digitaliseren en online zetten. Het proces is nog in volle gang. Ondertussen wacht het materiaal op een serieuze onderzoeker. >>>

3 NOVEMBER 2011: Studiemiddag Platform Particuliere Archieven in het Stadsarchief Amsterdam. Een gesprek met de zaal over het bewaren van digitale bestanden in archieven. Sprekers geven tips en vertellen over hun aanpak. >>>

1 NOVEMBER 2011: De Najaarsactiviteit van de Sectie Nieuwe en Aankomend Archivarissen en Informatiespecialisten vindt plaats in het Koninklijk Huisarchief. Er zijn twee lezingen van Yvonne Bos-Rops en Saskia Giesbers met particuliere archieven en openbaarheid als thema. SNAAI houdt zich bezig met het openbaar en particulier archiefwezen en met de documentaire informatievoorziening. Ze richt zich op studenten van archivistische opleidingen, recent afgestudeerden en nieuwe vakgenoten zónder specifieke beroepsopleiding. >>>

29 SEPTEMBER 2011: De meeste dagboeken bestaan uit aantekeningen over het leven van alledag. Onderzoek van Nederlandse egodocumenten laat zien dat autobiografische teksten vaker over de loopbaan van de auteur gaan dan over zijn of haar innerlijk leven. Tijdens de boekpresentatie van Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical Writing geeft Prof. dr. Arianne Baggerman een lezing over de veranderingen in het historische bewustzijn en het tijdsbesef rond 1800. >>>

1 AUGUSTUS 2011: Nederland loopt ten opzichte van omringende landen achter als het gaat om de vertaling van internationale verdragen en Europese wetgeving naar nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van erfgoed. Alleen archieven in openbare collecties en kerkelijke archieven worden beschermd (Unesco-verdragen van 1954 en 1970). Alle andere particuliere archieven vallen erbuiten. In ons omringende landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië) genieten alle archieven die ouder zijn dan 50 jaar bescherming. Beschermingsmogelijkheden voor particuliere archieven is de titel van de master scriptie van Herman Bongenaar (Faculty of Humanities, Archiefwetenschap, Universiteit van Amsterdam) Zijn onderzoeksvraag is: welke maatregelen men in Nederland zou kunnen treffen ter bescherming van particuliere archieven en welke factoren beïnvloeden of men wel of niet kiest voor een bepaalde maatregel. >>>

2011: De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland opereert als neutrale, ongebonden partner, als vereniging met bijna 700 leden vertegenwoordigt zij geen instellingen. Met het Archievenblad beschikt zij over een goed gelezen vakblad. Zie haar beleid voor de toekomst 2011-2015. pdf file >>> / website >>>

30 JUNI 2011: Staatssecretaris Zijlstra (OCW) en minister Donner (BZK) sturen de archiefvisie naar de Tweede Kamer. Er is geen geld beschikbaar voor de centrale registratie van particuliere archieven (CRPA) maar er wordt wel gestreefd naar een nationale collectie, die via één centrale toegang te benaderen is. De ambitie is dat digitaal archief duurzaam bewaard wordt en toegankelijk blijft. Hiervoor stelt Zijlstra de komende jaren negen miljoen euro ter beschikking. Tegelijkertijd adviseert hij dat digitale dossiers sneller dan nu beschikbaar kunnen komen voor het publiek. Nu is dat 20 jaar, dat kan verkort worden tot na het afsluiten van een dossier. Archieven dienen een evenwichtig beeld van de samenleving weer te geven. Het gaat dan zowel om archief van overheden als particuliere archieven: van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Archievenblad. >>>

JUNI 2011: Dagboeken geven het verleden een menselijk gezicht, in navolging van Duitsland, Italie en Frankrijk is er nu ook in Nederland een dagboek-archief. De verzameling (ongepubliceerde) dagboeken, reisverhalen, brieven en memoires uit het Nederlandse taalgebied zijn per 1 juni ondergebacht bij de Universiteitsbibliotheek van de VU in Amsterdam. Het is toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. >>>

19 MEI 2011: Het Platform voor Particuliere Archieven spreekt over hoe informatie in muziekarchieven gevonden kan worden. Het gaat over de vraag van toegankelijkheid en over hoe musici hun archieven bewaren. Frits Zwart, directeur van het Ned. Muziekinstituut, opent de bijeenkomst. >>>

APRIL 2011: Zie de laatste update m.b.t. de inventarisatie van het familiearchief Bentinck in het blog van het Gelders Archief. >>>

APRIL 2011: Het Platform Particuliere Archieven ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij het beheer van een mogelijk nieuw op te starten Centraal Registratie van Particuliere Archieven C.R.P.A., zegt Nico van Egmond.
het Archievenblad (2011 / nr. 3) >>>

JANUARI 2011: Internet genealogist Bob Coret bekend van genealogieonline.nl lanceert familiearchivaris.nl en biedt hiermee een laagdrempelige manier om materiaal in een digitaal archief te plaatsen. Via nieuwsberichten binnen het besloten familiearchief kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld aangespoord worden om nog eens in oude dozen of vergeelde foto albums te kijken voor mooi materiaal dat een plaats verdiend in de gedocumenteerde familiegeschiedenis. >>>

2011: Het Instituut voor Familie Archieven & DPS Digital Photo Systems presenteren het vervolg op www.filmkluis.nl (2006) U kunt uw documenten bij het Nationaal Familie Archief voor 100 jaar veilig bewaren. Het NFA zorgt voor overdracht aan toekomstige generaties. >>>

2011: In de tweede helft van 2010 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de hoogleraararchieven bij de aangesloten universiteiten van academischerfgoed.nl. In 2011 zal er een bijeenkomst komen waar nagedacht moet worden over een nieuw op te starten project rond de archieven. >>>"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2011