1898-1999 / 2000-2009 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-20192010: Arianne Baggerman en Rudolf Dekker richten het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis op. Het instituut heeft een uitgebreide inventaris met korte beschrijvingen van egodocumenten. De databank fungeert als wegwijzer naar de bronnen in openbare archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en musea in Nederland. >>>

17-12-2010: De toestand van de papieren nalatenschap van James Ensor is illustratief voor veel kunstenaarsarchieven. De commerciële waarde van losse stukken zorgt ervoor dat dergelijke archivalia onder druk komen te staan. De overlevering van een archiefbestand als organisch gegroeid en samenhangend geheel van documenten is in die context eerder uitzonderlijk. Vandaar dat Ensors handschriften verspreid terug te vinden zijn in diverse publieke en private collecties. Archiefbank Vlaanderen geeft een overzicht >>>

DECEMBER 2010: Menoucha Ruitenberg over huis- en familiearchieven in de Twentsche Courant en De Gelderlander. Het ontsluiten van deze archieven is geen sinecure en kost veel geld. Alleen met financiele bijdragen kunnen ze professioneel geinventariseerd worden. Door inventarisatie worden de archieven veel toegankelijker voor onderzoekers. Ze kunnen dan een boek schrijven over het huis of haar bewoners. De geschiedenis van Huis Hackfort is daar een goed voorbeeld van. De huisarchieven verdienen meer aandacht, ze vormen een welkome aanvulling op de (lokale) geschiedenis. In het Achterhoekse Huisarchief Verwolde tref je jaarverslagen aan met informatie over het beheer van Surinaamse plantages inclusief gegevens over de slavenhandel. pdf file >>>

NOVEMBER 2010: bijeenkomst van het Platform voor Particuliere Archieven bespreekt het Beeldmateriaal en auteurs- en gebruiksrechten De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan... wat kunnen we eigenlijk met dat materiaal? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zit het met auteurs- en gebruiksrechten? Wat doen we met verweesde foto's? >>>

NOVEMBER 2010: Menoucha Ruitenberg start met het toegankelijk maken van een van de parels onder de huis- en familiearchieven van het Gelders Archief. Het is een lang gekoesterde wens van het Gelders Archief om het belangrijk familiearchief Bentinck te ontsluiten. Mede dankzij een aantal fondsen gaat die wens nu in vervulling. >>>

NOVEMBER 2010: De visie van de Commissie Waardering en Selectie (Nationaal Archief) legt de nadruk op samenhang in de selectie van overheidsarchieven en acquisitie van particuliere archieven. Een nieuwe, bredere, selectiedoelstelling vormt de basis van de selectieaanpak. Een heldere selectiedoelstelling is onmisbaar om richting te geven aan het selectieproces. De commissie Waardering en Selectie is tot de volgende doelstelling gekomen: Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen die archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die: a)) representatief zijn voor hetgeen in de samenleving is vastgelegd b)) representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving; c)) door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen. >>>

15 & 29 NOVEMBER + 13 DECEMBER 2010: De archiefschool geeft cursussen voor het maken van een acquisitieplan: het verwerven van particuliere archieven is geen kwestie is van 'geluk hebben'. Een actieve houding van de archivaris is een voorwaarde voor het opbouwen van een representatieve verzameling. Voor elke archiefbeherende instelling is een acquisitieprofiel onmisbaar. Het draagt uit hoe de verzameling van de instelling eruit ziet en waar het verzamelbeleid op is gericht. Een profiel is het uitgangspunt voor het opstellen van een acquisitieplan. >>>

26 OKTOBER 2010: In Verborgen geschiedenissen. Dagboek en archief spreken Dr. Jolande Withuis en Annejet van der Zijl over het raadplegen van (familie)archieven en het schrijven van een biografie. Uit de serie Studium Generale van de universiteit Utrecht. >>>

AUGUSTUS 2010: De rol van private archieven komt ter sprake tijdens het internationaal Archiefcongres Archives without Borders in Den Haag. Archieven spelen een onvervangbare rol bij de ondersteuning van deugdelijk en transparant (overheids)bestuur, bij het ter verantwoording roepen van bewindslieden, Niet alleen publieke archieven, afkomstig van openbare instellingen, spelen die rol, ook private archieven leveren op die terreinen een essentiële bijdrage. >>>

JULI 2010: tijdens de KVAN dagen praten archivarissen over de acquisitie van particuliere archieven "de gemeentearchivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats documentatie en archiefbescheiden op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht"
blog Luud de Brouwer
blog Christian van der Ven

24 APRIL 2010: Historicus Rudolf Dekker (Universiteit Rotterdam) pleit voor een inventarisatie van egodocumenten in Vlaanderen tijdens de ‘Dag van de Nieuwste Geschiedenis’ van de beroepsvereniging van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten in Vlaanderen. Persoonlijke archieven, egodocumenten, getuigenissen en herinneringen vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek – maar archivarissen valoriseren deze bronnen te weinig. Lees meer over deze stelling en de V.V.B.A.D. archiefsessie in het Dr. Guislainmuseum in Gent. pdf file >>>

APRIL 2010: Draagmoeders gezocht voor persoonsdossiers. Deelnemers van het Platform Particulieren Archieven zijn van mening dat het beheren van (zorg)archieven een gezamelijke zorg is. Archiefinstellingen willen graag samenwerken met vakspecialisten en expertise delen. >>>

APR. 2010 Aandacht voor zorgarchieven Max Paumen gespecialiseerd in interview en reportage, Karel-Peter Kompanje docent geschiedenis zorgverzekeringen en historicus en archivaris Rob Wolf houden een pleidooi voor het bewaren van de archieven. Zij spreken vanuit hun eigen invalshoek als onderzoeker. Het Platform Particuliere Archieven stelt vragen als “door wie”, “waar bewaard”, “financiën” en “privacy” >>>

29 APRIL 2010: Dr. J.C. Kort overleden. Als chartermeester van het Nationaal Archief was hij jarenlang in deeltijd gedetacheerd bij de Hoge Raad van Adel, waar hij voornamelijk familiearchieven inventariseerde. In de Reeks archiefinventarissen van de Raad verschenen van zijn hand inventarissen betreffende de geslachten Van Matenesse (1988), Van der Dussen (1992), Van Slingelandt (2004), Van Kretschmar (2006), Reigersman (2006), Hoeufft (2009) en een aantal kleinere families. >>>

26 APRIL 2010: De Raad van Cultuur heeft advies uitgebracht aan de staatssecretaris van OCW voor een nieuw toekomstbestendig archiefbestel. Met daarin o.a. meer aandacht voor particuliere archieven bhiccommunity.ning.com >>>

29 MAART 2010: Student of onderzoeker gezocht voor de inventarisatie van het archief van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain (periode 1904-1945). De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief, waar het archief als tijdelijk bruikleen is ondergebracht. Het beoogde resultaat is een inventaris die voldoet aan de huidige archiefnormen, zodat het archief toegankelijk wordt voor onderzoek door derden. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds haar ontstaan in het begin van de achttiende eeuw een belangrijke invloed heeft gehad op de westerse cultuur. In Nederland zijn vrijmetselaren al sinds 1720 actief. Voor meer informatie: Andrea Kroon stichting OVN >>>

27 MAART 2010: De Afdeling Familieorganisaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging houdt een lezing over familiearchieven. Jan Schuit vertelt over het 25 jaar bestaan en het familiearchief van Stichting Schu-y-i-ijt. Jim Evelein praat over het digitaal archiveren en het onderbrengen van een familiearchief bij het Centraal Bureau voor Genealogie. belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ubald Overmars. Meer info: >>>

3 MAART 2010: De eerste prijs van de Genealogisch Goed 2009 verkiezing is toegewezen aan de website van De Stichting Familiearchief De Clercq door de jury bestaande uit Isabelle Heyvaert (RA Tilburg), Albert Hoekstra (NGV), Yvette Hoitink (Nationaal Archief), Christian vd Ven (BHIC), Rob van Drie (CBG) en Cees Heystek (HCC). Familiedeclercq.nl geeft informatie over de in 1989 opgerichte stichting en laat de genealogie, geschiedenis, portretten, woonhuizen en buitenplaatsen van de (aanverwante) families zien.
Het publiek dat bijna drieduizend stemmen uitbracht koos voor www.groenegraf.nl van Eric van der Ent. De verkiezing van de beste genealogische internetpublicaties is een initiatief van Bob Coret / genealogieonline >>>

FEBRUARI 2010: Het archief van de familie Kessler-de Lange is overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar. Op enkele stukken na zijn de brieven, dagboeken en documenten openbaar. Het vormt een belangrijke aanvulling op het reeds bij het Regionaal Archief aanwezige familiearchief De Lange. De tak Kessler-de Lange, oorspronkelijk afkomstig uit Alkmaar, was voornamelijk actief in Den Haag en omgeving, in Nederlands-Indië en het Nederlandse bedrijfsleven.
>>>

JANUARI 2010: De nieuwe aanwinsten van Familiearchieven in het Gemeentearchief Amsterdam zijn: de nagelaten papieren van een antiquaire en een bonthandelaar familie Heertje en de archivalia van de bankiersfamilie Van Hengel.
>>>

JANUARI 2010: Het Nationaal Archief bewaart veel particulier materiaal van nederlandse politici. De volgende verzegelde archieven zijn met ingang van het nieuwe jaar openbaar geworden: Louis Beel, Marga Klompé, Henk Korthals, Koos Rietkerk, Gijs van Aardenne, Joost Adriaan van Hamel.

"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2010