1898-1999 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-2019

2009: "The genealogical gaze: family identities and family archives in the fourteenth to seventeenth centuries" is een publicatie van E. Ketelaar in "Libraries & The Cultural Record". In Renaissance Florence, early modern England, and the Netherlands during the Golden Age the "genealogical gaze" transfigured family archives into a cultural patrimony to be preserved, expanded, and transferred to future generations. Descendants, by appropriating the object of that genealogical gaze, embraced the values and modalities of the "paradigm of patrimoine." lees verder pdf

DECEMBER 2009: Het omvangrijke netwerk van het Centraal Register van Particuliere Archieven bestaat bij de gratie van haar eigen geschiedenis maar zij wacht al jaren op revitalisatie. Achter de schermen wordt hieraan gewerkt. Nouk Ruitenberg, Mieke van Leeuwen-Canneman en Francine Hartman schrijven in het ARCHIEVENBLAD van December 2009 een artikel over het 45 jarig "bestaan" van het CRPA. Ze geven tot slot vijf aandachtspunten mee voor de projectgroep die de plannen voor hervatting van de nieuwe database moet gaan concretiseren. pdf file lees verder

NOVEMBER 2009: Lodewijk Winkeler, van het Katholiek Documentatie Centrum uit Nijmegen, spreekt over emancipatie en ontzuilingen. Hoe kan je verontachtzaming van particuliere archieven tegen gaan. Er is meer dan één verhaal te vertellen over de geschiedenis van Nederland. Pluriformiteit en diversiteit moet gewaarborgd blijven. pdf-file lees verder

NOVEMBER 2009: Het Platform voor Platform Particuliere Archieven heeft geen wettelijk kader en kan niet voorschrijven, maar zij kan wel aanbevelingen geven en gemeenschappelijke problemen helpen oplossen. Haar Adviesrol zou met de vorming van werkgroepen geintensiveerd kunnen worden. Toon Franken van het Zeeuws Archief zet zijn visie op papier lees verder

MEI 2009: Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is in mei 2007 gelanceerd door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. De database bevat 1700 namen van vormgevers en bedrijven die werkwaam waren in Nederland vanaf 1850 tot nu. Anja Tollenaar geeft een presentatie pdf-file lees verder

MEI 2009: Archiefbank Vlaanderen realiseert sinds 2005 een digitaal archievenoverzicht met informatie over archiefbestanden en hun bewaarplaats. Deze Gouden Gids van Vlaamse private archieven toont geen documenten maar wel de weg ernaar toe. Michel Vermote laat zien wat er allemaal bij komt kijken. ppt-file lees verder

MEI 2009: Marieke Kroonen uit Den Haag wil het Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA) nieuw leven inblazen, ze kijkt naar bestaande projecten en pleit voor samenwerking pdf-file lees verder

APRIL 2009: Stichting Gelderse Huis- en Familiearchieven is na zes jaar opgeheven, zij werd medio 2003 door de directie van het Gelders Archief opgericht om het behoud en de toegankelijkheid van Huis- en Familiearchieven te kunnen bevorderen. Door gebrek aan subsidies voor inventarisatie en restauratie kon de doelstelling niet in voldoende mate gerealiseerd worden.

FEBRUARI 2009: Op de bijeenkomst Archieven van politici in Nieuwspoort te Den Haag komt het belang van particuliere archieven voor journalisten aan bod. vertelt journalist Max van Weezel over zijn ervaring in het Nationaal Archief. lees verder

FEBRUARI 2009: Toespraak Martin Berendse, directeur Nationaal Archief, op de bijeenkomst Archieven van Politici: Jaarlijks worden er ongeveer 150 archiefbestanden van de overheid aan het Nationaal Archief overgedragen: in strekkende meter plankruimte is dat ongeveer 3,5 kilometer. De omvang van de particuliere archieven die we jaarlijks opnemen bedraagt nog geen 10 % daarvan. Ik wil niet beweren dat die verhoudingen in de komende jaren omgedraaid zullen worden (daarvoor produceert onze bureaucratie iets te veel informatie), maar ik kan u wel zeggen dat ik graag extra aandacht wil gaan besteden aan de archieven van private instellingen en personen. Eenvoudigweg omdat ze ons beeld over ons bestuur en onze samenleving verdiepen en verscherpen. De persoonlijke archieven van de leiders van ons land documenteren niet alleen feiten die we uit de ‘officiële’ overheidsarchieven kunnen kennen, maar ook veel persoonlijker oordelen, gevoelens en dispunten met politieke verwanten of opponenten. lees verder

NOVEMBER 2008: Bijeenkomst van het Platform voor Particuliere Archieven over Collectievorming. Het verwerven van archieven roept vragen op. Welke archieven en collecties wil een archiefbeherende instelling nu eigenlijk 'bezitten' en wat willen ze aan het publiek ter beschikking kunnen stellen. Het kan archiefbeherende instellingen in een onderlinge concurrentiepositie brengen. Of is de toegenomen aandacht voor particuliere archieven een uitgelezen kans om de samenwerking te vergroten? Presentatie van Frank de Jong over het verzamelen en ontsluiten van voorwerpen bij het International Institute of Social History in Amsterdam (slideshare) lees verder
De titel van het verslag van de bijeenkomst luidt: Gewaardeerd verleden. Concurrentie of samenwerking? lees verder

8 JULI 2008: De Raad voor Cultuur adviseert het NBA niet als ondersteunende instelling op te nemen in de basisinfrastructuur 2009-2012 omdat de plannen nog in een te pril stadium van ontwikkeling verkeren. De Stichting Nationaal Business Archief (NBA) positioneert zichzelf als toekomstige spin in het web van bedrijfsarchieven. De stichting heeft tot doel een virtueel nationaal bedrijfsarchief op te zetten dat in principe voor iedereen toegankelijk is. Het NBA wil hiervoor een netwerk van bewaarplaatsen creëren. lees verder

2007: Het rapport Gewaardeerd verleden van de commissie o.l.v. prof. dr. Charles Jeurgens schetst een nieuwe visie op de waardering en selectie van archieven. Er zou niet uitgegaan moeten worden van 'bewaren' en/of 'vernietigen', veeleer zou 'verwerving' het uitgangspunt moeten vormen. Onder acquisitie van particuliere archieven verstaan archivarissen het verwerven van archieven die niet afkomstig zijn van instellingen of personen die gehouden zijn aan de Archiefwet 1995. lees verder

JUNI 2007: Lancering van nieuwe Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland. De initiatiefnemers zijn Daan Hertogs, Bert Looper, Ariela Netiv, Maarten Schenk, Jantje Steenhuis en Corrie-Christine van der Woude. BRAIN verbindt, versterkt en ondersteunt instellingen die archieven en documentaire verzamelingen vormen en beheren, om die instellingen in staat te stellen de maatschappelijke, culturele en informatieve waarde van die collecties optimaal tot hun recht te laten komen, en schept daarvoor de benodigde voorwaarden door op te treden als lobbyist, dienstverlener/adviseur, platform en ‘gilde’. lees verder

7-6-2007: Christian van der Ven richt Archief 2.0 op, een actieve online community over de nieuwe technologie en een nieuwe houding van de archiefsector, een plek waar archivarissen elkaar online kunnen ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken en van elkaar leren. lees verder

APRIL 2007: Gemeentearchieven hebben doorgaans maar een klein deel van schoolarchieven in huis. De verblijfplaats van veel archiefmateriaal is na de schaalvergroting ongewis. Burgers kunnen vaak geen beroep meer doen op oude schooldocumenten, die door de grote verspreiding over Nederland nauwelijks meer te traceren zijn of gewoon al lang – terecht of onterecht – zijn vernietigd. Zie erfgoedman.web-log.nl lees verder

6 MAART 2007: Carla van Beers start www.familiearchieven.nl met als doel om meer bekendheid te geven aan het fenomeen familiearchief. De website promoot het bewaren van persoonlijke verhalen (in de vorm van brieven, dagboeken, diverse egodocumenten, reisverslagen en fotografie) en geeft onderzoektips voor het reconstrueren van de familiegeschiedenis. lees verder

2006: Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk, is de titel van de scriptie van Barbara Johanna Meiboom, student Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B te Amsterdam. Met aandacht voor: het eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of zijn bondgenoten en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel derden. lees verder

22 SEPTEMBER 2006: Het Nationaal Familiearchief helpt iedereen het eigen beeldarchief te bewaren en te delen. Oude foto's, film en filmfragmenten worden ter beschikking gesteld door particulieren, instellingen, verenigingen, bedrijven, musea en overheden. Een verfijnd zoekmechanisme stelt u in staat op vrijwel elk onderwerp in de tijd te zoeken, startend in 1850 tot en met 'gisteren'. lees verder

17 MAART 2006: Studiedag Achthonderd jaar familiearchief. Het omvangrijke archief van de familie d’Ursel in Belgie vormt een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Het Kasteel d’Ursel geeft een ieder de kans om zijn of haar onderzoek voor te stellen. lees verder

2006: Welke soorten persoonsdossiers moeten omwille van het wetenschappelijk historisch onderzoek blijvend bewaard worden. In het rapport Persoonsdossiers : een geval apart worden tien criteria genoemd waarmee archiefbeheerders een verantwoorde beslissing kunnen nemen omtrent behoud of vernietiging van dossiers. Aan hoe meer criteria een bestand voldoet, des te urgenter de bewaring is. De commissie is in opdracht van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief samengesteld en bestond uit: Jaap Kloosterman (directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; voorzitter); Ton Kappelhof (onderzoeker aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; secretaris); Bodien Abels (hoofd Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief); Ad Knotter (hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en directeur van het Sociaal- Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht); Kees Mandemakers (projectleider Historische Steekproef Nederland) en Charles Noordam (gemeentearchivaris van Den Haag en voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland). lees verder 10-1-2006: Het archief van de ambachtsheerlijkheid Hillegom dat in 1877 door de familie Six in bruikleen was gegeven aan de gemeente Hillegom is teruggegeven aan de stichting Six onder de voorwaarde dat het Hillegoms gemeentearchief digitale kopieen krijgt van alle archiefstukken. Het gaat om een meter archief, het zijn circa 200 archiefnummers uit de periode 1650-1750, varierend van plattegronden en afbeeldingen tot kadasters. Stichting Six beschikt zelf over 185 meter archief. Vanaf 1722 was het ambachtsrecht van de Heerlijkheid Hillegom in handen de familie Six. Toen Jan Six in 1999 de ontbrekende stukken via de rechter terug eiste, wees de rechtbank de vordering af omdat die verjaard was. De bruikleen zou na 30 jaar stilzwijgend in een schenking zijn overgegaan. De nieuwe burgemeester Toon Mars, die in 2003 aantrad, vond de eeuwenoude relatie tussen Hillegom en de familie Six belangrijk en zag af van de eigendomsrechten.NOVEMBER 2005: Directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie, Bert Lever, opent de eerste studiemiddag van het Platform voor Particuliere Archieven. Archiefstukken worden steeds vaker te koop aangeboden. Hoe gaan collega’s die zich bezighouden met acquisitie van particuliere archieven om met het dilemma van kopen of niet kopen. Wat is de International Code of ethics for archivists? lees verder

FEBRUARI 2005: Op de DIVA website staat een oproep tot de oprichting van een platform voor particuliere archieven. Eric Hennekam zegt in het Archiefforum: "We kunnen misschien beter gaan samenwerken en aansluiten bij het prachtige Vlaamse initiatief. Dat past ook mooi in de Europese gedachte."

2004: De belangengroepen voor particuliere archieven; het CANNET (een vereniging van categorale instellingen) en SPARC (leden van de KVAN die met particuliere archieven werken) zijn ter ziele.

2003: De heer en mevrouw Scholten besloten hun woonhuis aan de Harstenhoekweg te verbouwen. Zij troffen onverwacht een extra kelder aan vol met puin en met documenten. Al gauw bleek dat de papieren afkomstig moesten zijn van de Joodse bewoners die tot in de Tweede Wereldoorlog in hun woonhuis hadden gewoond. De zeer vervuilde papieren zijn naar het Haags Gemeentearchief overgebracht die ze inmiddels gereinigd heeft. lees verder

MEI 2002: Vervolgnota van Danièle Rigter verschijnt onder de titel: De Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de selectie en bewaring van persoonsdossiers. Het is in opdracht van DIVA (archiefkoepel), het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) en KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) geschreven. De belangrijkste conclusies zijn dat persoonsdossiers voor het wetenschappelijk onderzoek behouden kunnen blijven en dat de wettelijke vernietigingsplicht niet inhoudt dat persoonsdossiers ook daadwerkelijk moeten worden vernietigd. lees verder

6 JUNI 2001: Studiedag SPArc over Sportarchieven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Volgens cijfers van NOC/NSF telt Nederland meer dan 30.000 sportverenigingen. Dit aantal alleen al zegt veel over het maatschappelijk belang van de sport. Economie, emotie en media-aandacht horen bij de sport. Hoog tijd dus voor de erfgoedbeheerders van Nederland om het beleid op dit punt te actualiseren. Organisatie van deze dag is in handen van Annette Mevis (SPArc en CANNet), Jeroen van Oss (SPArc) en Wilfred van Buuren en Nico van Horn (Stichting de Sportwereld). lees verder

FEBRUARI 2001: Naar aanleiding van de ophanden zijnde inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op 1 september 2001 schrijven een aantal verontruste historische onderzoekers, namelijk Ton Kappelhof, Vibeke Kingma, Marian van der Klein, Hans de Valk en Henk Wals, in februari 2001 een nota getiteld 'Een zwart gat in ons collectieve geheugen? Het belang van persoonsdossiers voor het wetenschappelijk onderzoek'."Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit de jaren 2000 t/m 2009